Sekce Komory soudních znalců ČR

BOZP a PO

Předseda: Ing. Vladislav Gasnárek
Kontakt: gasnarekznalec@centrum.cz 

Sekce znalců věnující se BOZP a PO vznikla původně jako sekce „Stavebnictví – bezpečnost práce“ zásluhou aktivity prvního předsedy Jana Sussmanna, a to v roce 2009, kdy se skupina členů komory sdružila do této sekce. Postupem doby se k sekci začali hlásit i znalci z oboru bezpečnosti práce s návrhy na rozšíření záběru sekce ze stavebnictví na celou bezpečnost práce bez rozdělení na specializace. Návrh byl uvítán a vzhledem k blízkosti oboru s požární ochranou byl navržen název „Sekce BOZP a PO“. V roce 2013, po úmrtí prvního předsedy Jana Sussmanna, byla sekce už plně registrována s novým názvem „Sekce BOZP a PO“, jak u Komory soudních znalců ČR, tak u MV i finančního úřadu.
Sekce ve své dosavadní činnosti vydala pro potřeby svých členů „Standard postupu pro tvorbu znaleckých posudků v bezpečnosti práce směřovaný na stavebnictví“, který při vynechání zvláštností pro stavebnictví je použitelný i obecně pro posudky o bezpečnosti práce. Standard se zabývá základními kroky a právními a ostatními předpisy, které nemohou být bez prověření vynechány z ověřování v zájmu objektivního znaleckého nálezu. Tento standard postupu byl vydán v zájmu sjednocení znalostí jednotlivých členů v problematice posudků BOZP, a to i pro případné revizní posudky, přičemž v žádném případě neovlivňuje nezávislost úsudku každého jednotlivého znalce. Sekce pracuje na vydání „Všeobecného standardu postupu pro tvorbu znaleckého posudku v oblasti BOZP“. Členové sekce mají rovněž právo a zájem předkládat anonymizované posudky, které samostatně vypracovali, k „oponentuře či poučení“ ostatním členům sekce. Standard postupu, knihovna posudků k oponentuře či k poučení, důležité dokumenty z činnosti sekce jsou členům sekce k dispozici na dropboxu, přičemž link na tuto adresu dostává každý člen sekce osobně k dispozici. Standard a knihovna zabraňující objevování objeveného je, mimo osobní znalosti znalce, základem pro kvalitní zpracování znaleckých posudků pochopitelně s osobní odpovědností jednotlivých znalců. V říjnu 2013 byla pro sekci pořízena doména kszcr-bozp.cz (D01203990), která bude v budoucnu součástí stránek „Komory soudních znalců ČR“. Na tuto doménu budou později převedeny doklady přístupné v dropboxu a budou k dispozici členům sekce BOZP a PO. Předpokládá se i budoucí možnost internetového hlasování valné hromady bez nutnosti cestovních nákladů na setkávání celorepublikově rozptýlených členů. 

Doprava Praha

Předseda: Miroslav Regner
Kontakt:  miroslav.regner@volny.cz

Doprava Morava

Předseda: Ing. Petr Korč
Kontakt:  adone@iol.cz

Elektronika a IT, elektrotechnika

Předseda: Ing. Viktor Kotrubenko
URL: www.kszcr-eite.cz 
Kontakt: kszcr@kszcr-eite.cz

Vznik sekce Komora soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika, IČ 22750029, dále jen "EITE", je reakcí nejen na dynamický růst potřeby odborníků dané oblasti jak v civilních, tak trestních kauzách, ale i zvýšená poptávka po příslušných znalcích při transakcích, kdy je povinnost znaleckého posouzení předepsána například obchodním zákoníkem. Potřeba přítomnosti znalců v oborech Elektronika, Elektrotechnika, Kybernetika (podle stávající kategorizace) se objevuje i při zpracování různých výběrových řízení, protože se ukazuje, že spoluprací se znalcem lze výrazně přispět k objektivizaci dosavadních, mnohdy chaotických a amatérsky vedených, postupů v záležitostech, v nichž se rozhoduje o velkých objemech finančních prostředků. Je všeobecně známo, že objem „penězotoků“ v oblasti IT roste a je již v současné době srovnatelný s objemem prostředků, které „protečou“ naším stavebnictvím. To vše za nedostatečné spolupráce s objektivizujícími odborníky (údajně pro jejich nedostatek).
Členská základna EITE je tvořena odborníky – znalci, kteří jsou zapsáni v seznamech znalců Krajských soudů pro obory Elektronika, Kybernetika, Spoje, Elektrotechnika, Energetika. Vzhledem k vzájemnému difundování oborů a s ohledem na širokou elektronizaci a automatizaci řady oblastí našeho života nejsou mezi členy výjimkami ani odborníci v jiných oborech, jako například v Požární ochraně či Strojírenství. Drtivá většina členů disponuje oprávněními posuzovat odborné jevy i provádět oceňování příslušných věcí, a to jak hmotného, tak nehmotného majetku (obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady s příslušnými specializacemi). Orgány veřejné moci i obecné osoby mohou tedy počítat například i s kapacitami v oblasti oceňování software – disciplínou nadmíru komplikovanou a stále častěji vyhledávanou. Není tajemstvím, že značný počet subjektů stojí o vkládání více či méně drahých licencí k software do jmění společností, přičemž domnělé ceny se nezřídka diametrálně liší od cen, které jsou objektivizovány kvalitním znaleckým posudkem.
Již během prvního roku působení sekce se podařilo některé znalce vyškolit ve speciálních disciplínách. Jedním z nejvýraznějších vzdělávacích a specializačních počinů byla příprava znalců pro jejich účinnou spolupráci při výběrových řízeních v oblasti jednotného systému varování a informování obyvatelstva v ČR, a to jak pro fázi poradenství v etapě přípravy zadávací dokumentace, tak pro fázi vlastního posouzení nabídek při výběru. Obsahem školení byla legislativní východiska, technické prostředky pro varování a vyrozumění, principy a funkcionality Jednotného systému varování a vyrozumění včetně návrhů a optimalizace koncových prvků varování místních informačních systémů. Součástí školení bylo seznámení účastníků s dokumentem „Technické požadavky na koncové prvky varování připojené do jednotného systému varování a vyrozumění“ č.j. MV-24666-1/PO-2008 dle „Zásad dalšího rozvoje jednotného systému varování a informování obyvatelstva v České republice po roce 2010“. Vyškolení bylo provedeno Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, Institutu ochrany obyvatelstva ČR s vystavením příslušných certifikátů.
Sekce EITE (jak se vžila zkratka pro poměrně dlouhý název Elektronika a IT, elektrotechnika) disponuje řadou specialistů, kteří při své znalecké činnosti mohutně využívají svých kriminalistických zkušeností. Ve znalecké praxi v předmětných oborech se nezřídka vyskytují kauzy, v nichž je nezbytné řešit otázky bezpečnosti, šifrování, chráněných přístupů. Vždyť kybernalita (kriminalita v kyberprostoru) je v současné době na vzestupu.
Odborný potenciál členů sekce pokrývá i řadu mezioborových oblastí. Někteří členové sekce jsou disponováni i pro řešení takových interdisciplinárních úkolů, jakými jsou fúze elektroniky a IT na straně jedné s uměleckými disciplínami na straně druhé (fotografie, typografie, hudba, obrazově-zvukové záznamy apod.), a to na takové úrovni, že mohou poskytnout účinný servis právníkům při řešení náročných a složitých úkolů v oblasti autorského práva.
Polovinu členské základny sekce EITE tvoří specialisté v oboru Elektrotechnika. Elektrotechnik se vyjadřuje k jevům, které se vyskytují v elektroinstalacích v objektech (či mimo ně) – od rodinných domků po největší průmyslové komplexy. Mnohé jevy jsou posuzovány v souvislostech s bezpečností a ochranou zdraví. Zvláštní kapitolu znaleckého zkoumání a posuzování v daném oboru tvoří systémy ochrany před bleskem. Moderní, rychle se rozvíjející, oblastí působení znalce oboru Elektrotechnika, jsou rovněž fotovoltaické elektrárny. Znalcovy závěry mohou mít v řadě případů významné důsledky na průběh příslušných stavebních řízení.
Členové EITE si hluboce uvědomují to, že „jejich“ obory jsou značně rozsáhlé a dynamicky se rozvíjející. Zejména IT se rozvíjí ve vývojových krocích, které mnohdy netrvají léta, nýbrž pouze měsíce, někdy i jen týdny. Je proto nezbytné poradensky pomáhat osobám, které, jsa politiky, úředníky nebo právníky, musejí pracovat v oblastech, týkajících se mimo jiné i elektroniky, IT, elektrotechniky, spojů, energetiky apod. Sekce EITE proto již v prvním roce své existence aktivně spolupracovala s Ministerstvem spravedlnosti připomínkováním návrhu Nové kategorizace znaleckých oborů a návrhu příslušných kvalifikačních předpokladů, které mají být požadovány po nových uchazečích pro funkce znalců. Z téhož důvodu sekce nabízí poradenskou spolupráci místopředsedům krajských soudů, kteří mají v náplni své činnosti znaleckou agendu. S některými místopředsedy již došlo k osobním jednáním v této věci.
K výčtu pozitiv, vyplývajících z toho, že členská základna komory byla posílena o odborníky výše zmiňovaných oborů, je rovněž nedávná iniciace modernizace stanov KSZ ČR návrhem rozšíření jednacích možností některých orgánů komory o elektronická jednání „na dálku“ – bez nezbytné osobní přítomnosti jednajících. Tyto návrhy, pocházející z řad členů EITE byly posledním sněmem schváleny a zapracovány do současných stanov.
Komora znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika a České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická se dohodly na efektivní spolupráci v oblasti zvyšování úrovně odborných znalostí znalců a vzájemné výměny informací a zkušeností o odborných aspektech znalecké činnosti v elektronice, IT a elektrotechnice. Memorandum lze stáhnout zde.
Na obdobném způsobu spolupráce se Komora znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika dohodla i se Západočeskou univerzitou v Plzni, Fakultou elektrotechnickou a Vysokou školou podnikání a práva, a.s.

Movité věci

Předseda: Ing. Milan Kouba
Kontakt: kouba@telecom.cz

Stavebnictví Praha

Předseda: Ing. Jindřich Kratěna, CSc.
Kontakt: kratena@itam.cas.cz

Sekce vznikla v roce 1990 jako součást „Sdružení znalců ČR“. Na sněmu bylo dne 25.9.1993 rozhodnuto o změně názvu na „Komora soudních znalců ČR“. Ve funkci předsedy sekce se postupně vystřídali Ing. Jiří Matyáš, CSc., Ing. Miroslav Stibůrek, Ing. Jan Bedrníček. Od roku 2006 je předsedou sekce Ing. Jindřich Kratěna, CSc. Místopředsedou sekce je Ing. František Kačaba. V představenstvu Komory sekci reprezentuje předseda. 
Řádnými členy sekce jsou převážně znalci v oboru stavebnictví a zejména v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí. Řádnými členy sekce jsou však i znalci z dalších oborů a rovněž znalci z ostatních krajů celé republiky.
Na sněmu konaném 24.9.2022 bylo rozhodnuto, že mimořádným členem sekce se může stát expertv příslušném oboru, který nebyl jmenován znalcem podle zákona o znalcích. Až do roku 2009, kdy počet znalců ze všech oborů v ČR byl vyšší než 10 000, se počet členů sekce blížil 300, jeden rok byl dokonce více než 300. V  prosinci 2022 při celkovém počtu znalců v ČR méně než 6 000, měla sekce pouze 97 členů. Členský příspěvek je pro řádné i mimořádné členy sekce 2 000 Kč ročně. Důvody neustále klasajícího počtu znalců a tím i členů sekce je třeba hledat ve ztrátě zájmu vykonávat znaleckou činnost pro orgány veřejné moci nejen kvůli mnohaletému nezájmu státu o spravedlivé odměňování práce znalců, který trvá i po změnách účinných od 1. ledna 2021, ale i od 1.1.2021 účinnému novému zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který ukládá znalcům nové povinnosti a současně za jejich nesplnění jim vyhrožuje likvidačními pokutami až 500 000 Kč. Teprve budoucnost ukáže, zda zvýšení odměn znalců za posudky pro orgány veřejné moci účinné od 1.1.2023 dokaže zastavit nezájem odborníků vykonávat znaleckou činnost i po prvním lednu 2026, protože do tohoto data by museli absolvovat placené přezkoušení svých znalostí. Aktuální informace týkající se znalecké činnosti všichni členové dostávají mailem a ve zpravodaji "Znalec", který od roku 1991 vydává představenstvo Komory. Za tyto služby již členové sekce neplatí žádné poplatky.
Sekretářkou sekce je paní Eva Seidlová, která vede evidenci členů sekce a členských příspěvků. Kontakty: 774550965, ksz@volny.cz

Stavebnictví severní Morava

Předseda: Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.
URL: www.znalcism.cz
Kontakt: kulil@volny.cz   

Sekce působí již od roku 1990, kdy bezprostředně po společenských a politických změnách byl ustaven přípravný výbor nově vznikající organizace soudních znalců s názvem „Sdružení znalců ČR“ s působností v severomoravském kraji. Cítili jsme tehdy potřebu, aby zde byla organizace, která by zastřešovala naše zájmy a potřeby. Sdružení znalců ČR – sekce severní Morava byla ustavena na valné hromadě, která se konala 18.4.1991. V roce 1994 došlo ke změně názvu, a sice na „Komora soudních znalců ČR“.
Naši sekci vedl Ing. Jan Andrle. V roce 1994 převzal funkci předsedy Ing. Ferdinand Fešar. Od roku 1998 do roku 2008 sekci vedl Ing. Miroslav Venhuda, Ing. Jana Machová a dnes předsedá sekci Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.
Sekce sdružuje soudní znalce, jmenované převážně v oborech ekonomika-ceny a odhady nemovitostí a ekonomika-stavebnictví, s působností v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Počet členů sekce se pohybuje okolo 150 členů.
S novelou občanského zákona je sekce vedena jako pobočný spolek a je organizována výborem sekce, který má 7 členů.
V sekci působí také tříčlenná dozorčí rada. Naši zástupci se účastní představenstva komory, které se koná cca 4x ročně.
Členský příspěvek v současné době činí 2000 Kč na rok. V této ceně je zahrnut přístup do neveřejné části stránek Komory soudních znalců, včetně přístupu k časopiu Znalec v elektronické podobě, který vydává KSZ ČR. Pro členy naší sekce zajišťujeme většinou 2x ročně odborné semináře a také publikaci Oceňování majetku (oceňovací vyhlášku). Seznam účastníků seminářů je odevzdáván na Krajském soudě v Ostravě, jako doklad o celoživotním vzdělávání znalců. Koncem roku rozesíláme e-mailem časopis Informátor, kde je zveřejněn kontakt na všechny členy sekce a případně jsou zde informace k aktuálním problémům v oboru.
Naše sekce spolupracuje s VŠB-TU, Ústavem oceňování majetku, s AZO-POSM a Krajským soudem v Ostravě. 

Hospodářem sekce je Ing. Miroslav Svobodník, který vede evidenci členů sekce a členských příspěvků. Kontakty: 739521810, kszostrava@centrum.cz

Za výbor sekce: Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., předseda sekce

Stavebnictví střední Čechy

Předseda: Ing. Vladimír Vácha
Kontakt: vachav@volny.cz

Sekce působí od samého počátku vzniku Komory soudních znalců ČR,  a to již od roku 1990, tehdy ještě pod křídly Sdružení znalců České republiky.
Sekci od svého vzniku zaregistroval a vedl stav. Jiří Doležal, který sekci zastupoval v představenstvu a oborové radě stavebnictví, které též předsedal. Od roku 2005 doposud tento post zastává současný předseda představenstva KSZ ČR Ing. Vladimír Vácha, jeho místopředsedou sekce je Ing. Ivan Brož, CSc., MBA.
O členství je zájem, a to i z řad členů v přidružených oborech, neboť aktivity sekce jsou poměrně rozsáhlé a dostupný členský příspěvek se vyplácí. Vedle základního servisu ústředního orgánu představenstva sekce organizuje zdarma či se značnou slevou pro své členy akce školící povahy, většinou na téma procesně-právních předpisů, znalecké praxe, případových studií, legislativních změn, novelizací cenových předpisů a účasti zástupců sekce na mezinárodních konferencích.
Členové sekce rovněž čerpají z autorské aktivity vedení sekce na téma soudního znalectví u nakladatelství České techniky ČVUT, jejichž dosud vydané tři publikace obdrželi členové sekce zdarma stejně jako poslední knihu "Rukověť znalce".
Sekce rovněž pro své členy mapuje co nejvýhodnější alternativy pojištění jejich profesní odpovědnosti a skrze sekretariát Komory a centrální web prezentuje činnost této tradičně populární sekce, pod jejichž záštitou našli přechodný či trvalý azyl rovněž kolegové z oborů dřevozpracování, geodézie a kartografie, bezpečnosti práce, ceny a odhady movitého majetku a dalších oborů návazných na páteřové Stavebnictví, případně Ekonomiku-ceny a odhady nemovitostí.
Sekce je organizována výborem sekce, který je složen z vedoucích okresních skupin tak, aby operativně postihoval potřeby členů v regionech stč. kraje, který má celkem 12 okresů. Vedoucí okresních skupin obvykle na společných školeních sekce probírají s členy svých okresů organizační a cenovou problematiku, přičemž případné kolizní případy vyžadující konzultace přináší do pléna vedení sekce, která je řeší buď ve své gesci nebo s využitím konzultace příslušných orgánů státní správy.
Sekce rovněž přispívá na účelně vynaložené náklady okresních skupin při jejich jednáních, rovněž dotuje cestovné zástupců sekce na jednáních Komory, případně delegátů sněmu.
Členové sekce mají zpravidla na akce partnerských sekcí Komory vstup zdarma a navenek sekci zastupuje její předseda, případně jím pověřený místopředseda, což jsou dle početního stavu sekce rovněž právoplatní zástupci sekce v představenstvu, kam jsou delegováni zpravidla na 4 jednání ročně.
Vedle centrálně rozesílaného časopisu ZNALEC (cca 2-4 výtisky ročně) jsou členové sekce informováni o aktualitách, akcích a dění skrze členy výboru e-mailovou poštou, případně na webu KSZ ČR s rozhraním veřejně a diskrétně (člensky) přístupných bloků. 

Pokud Vás naše sekce zaujala a byli jste nebo jste zapsáni jako znalci na portal.justice.cz, případně seznat.justice.cz, event. jste živnostensky zapsanými odhadci či experty s erudicí a praxí (znalečtí čekatelé možnost přidruženého členství),  těšíme se na Vás!

Za výbor sekce:   Ing.Vladimír Vácha, předseda sekce.

Stavebnictví Ústeckého kraje

Předseda: doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., LL.M
Kontakt: info@tichomirov.com, ksz-ul@centrum.cz 

Ostatní obory

Předseda: Ing. Zdeněk Franta, CSc.
Kontakt: zdenek.franta@analyza.cz