Aktuální novinky

Pozvánka na 26. valnou hromadu sekce Stavebnictví Středočeského kraje a školení v rámci CŽV, dne 27. května 2016, od 14.30 hodin - Stáhnout

Připomínky Komory soudních znalců České republiky, sekce Elektronika a IT, elektrotechnika, k navrhované Příloze č. 1 k vyhlášce č.     /2017 Sb. k návrhu zákona o znalcích, které se koncentrují na obory Elektronika, ICT, Kybernetika a Elektrotechnika, a to v souladu s odborností připomínajícího subjektu, jak jsou připravovány do příslušného připomínkového říení. Od zainteresovaných osob, zejména znalců přijímáme odpovídající upřesňující a insporativní podněty (na fóru nabo e-mailem) - Stáhnout

Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA9MBCFOR 

Návrh úprav úhradové vyhlášky z r. 2011, předložený bývalým složením Msp ČR a podpořený KSZ ČR - úkaz názorové "stability" Msp ČR - Stáhnout. Návrh neprošel tehdejším připomínkovým řízením. 

Komentář KSZCR k Nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 13/14 Stáhnout

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 13/14 Stáhnout

Odměny znalců pro orgány veřejné moci v ČR již 13 let bez valorizace (!), aneb jak dál?
Z iniciativy Komory soudních znalců ČR podala skupina 16 senátorů (Bayerová, Bublan, Dernerová, Doubrava, Guziana, Homolka, Horník, Horská, Jirsa, Kladívko, Lebeda, Mezian, Michálek, Nenutil, Oberfalzer a Žaloudík) v červnu 2014 tuto ústavní stížnost, která měla narovnat dehonestující a nízce regulované sazby odměn soudních znalců a tlumočníků platné beze změn již od 1. 1. 2003. Ústavní soud této stížnosti zcela paradoxně ani částečně nevyhověl, a to mimo jiné s odvoláním na údajnou aktivitu Ministerstva spravedlnosti, které již má v dané věci cosi konat - je však otázkou a přáním znalecké obce, zda již několikátý pokus MS ČR o adekvátní změnu a zlepšení podmínek práce znalců skutečně vyjde - celý text Stáhnout

Doporučujeme našim členům k přečtení: v záložce "Doporučené přednášky a články" je umístěn nový zajímavý a inspirativní článek "Příklady komunikace se soudem po obdržení usnesení". 

13. Mezinárodní konference „Stavebnictví a nemovitosti: Expertiza a oceňování“ a Мezinárodní sympozium "Soudní expertiza a dokazování v rozhodčím řízení a ADR" se konají v Praze ve dnech 26.–27. listopadu 2015.
Pozvánku je možné zde Stáhnout.
Níže je možné stáhnout sborníky k této mezinárodní konferenci v uplynulých letech:
Sborníky 2007 - 2009 Stáhnout
Sborník 2010 Stáhnout
Sborník 2011 Stáhnout 
Sborník 2012 Stáhnout 
Sborník 2013 Stáhnout

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 28. května 2015 sp. zn. 1 As 162/2014 zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2014 a konstatoval, že technické normy, na které odkazuje stavební zákon, musí být poskytnuty bezplatně. Řízení bude sice u Městského soudu v Praze pokračovat, avšak ten je vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu. Městský soud v Praze bude muset zjistit, zda nejsou dány jiné důvody pro odmítnutí žádosti stěžovatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. o bezplatné poskytnutí úplného znění technických norem ve stavebnictví. Pokud zjistí, že tu jiný důvod pro odmítnutí žádosti stěžovatele o informace není, bude muset zrušit rozhodnutí  o odmítnutí žádosti a současně Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nařídit požadované informace poskytnout. Rozsudek je umístěn v záložce "Užitečné zákony".

Na jednání zástupců profesních Komor ČR bylo jednomyslně podpořeno společné prohlášení, mající za cíl podporu profesní autonomie a vyšší respekt k těmto profesním entitám od státu, který vysoké kvalifikační předpoklady Komor ČR bohužel dosud přiměřeně nevyužívá, případně jejich oprávněné námitky k legislativním změnám nebere adekvátně na zřetel:

Prohlášení prezidentů profesních komor

Zákonem zřizované a na státu nezávislé profesní samosprávy jsou nedílnou součástí demokratické společnosti.
Profesní komory v první řadě vedou registr osob vykonávajících dané svobodné povolání a jsou pro občany garantem jejich řádné kvalifikace. Komory rovněž potvrzují, že daný profesionál splňuje odborné podmínky pro výkon svobodného povolání. Komory organizují a většinou i garantují celoživotní vzdělávání a vykonávají profesní dozor a disciplinární pravomoc vůči všem příslušníkům daného svobodného povolání. V prvé řadě přitom dbají na odbornost a etiku výkonu povolání. Komory však zároveň také hájí profesní zájmy osob vykonávajících dané svobodné povolání tak, aby tito profesionálové mohli své povolání vykonávat co nejlépe.
Všechny tyto úkoly na základě povinného členství nebo povinné registrace všech příslušníků daného povolání komorou plní profesní samosprávy lépe, kvalifikovaněji a efektivněji než státní úředníci. Činí tak navíc bez finančních nároků vůči státu, neboť jejich činnost financují svými příspěvky příslušníci dané profese. Demokratický stát by měl tuto autonomii profesních samospráv respektovat.
Profesní komory mají zájem co nejlépe spolupracovat se státem i s místními samosprávami. Profesní samosprávy disponují obrovským odborným potenciálem a není jejich chybou, že stát a místní samosprávy jejich odborné možnosti plně nevyužívají.
Prezidenti profesních komor odmítají veškeré politické snahy o omezování autonomie profesních samospráv, o vměšování se do jejich vnitřní činnosti a oslabování jejich kompetencí. Prezidenti profesních komor naopak tímto vyzývají politickou reprezentaci ČR, aby se snažila vytvořit lepší právní prostředí pro fungování profesních samospráv. Prvním vstřícným krokem ze strany státu by mohlo být začlenění profesních komor zřizovaných zákonem mezi povinná připomínková místa v rámci meziresortního připomínkového řízení.

V Praze dne 3. 12. 2014

JUDr. Martin Vychopeň – Česká advokátní komora
Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. – Česká komora architektů
Irena Liškařová – Česká komora auditorů
Ing. Martin Tuček – Komora daňových poradců ČR
Ing. Pavel Křeček – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ing. František Kania – Česká komora patentových zástupců
PharmDr. Lubomír Chudoba – Česká lékárnická komora
MUDr. Pavel Chrz – Česká stomatologická komora
Mgr. David Koncz – Exekutorská komora
MVDr. Karel Daniel – Komora veterinárních lékařů
JUDr. Martin Foukal – Notářská komora
Ing. Vladimír Vácha – Komora soudních znalců ČR
MUDr. Milan Kubek – Česká lékařská komora

Vedení KSZ ČR uchazečům o členství v Komoře soudních znalců ČR

Vážené kolegyně a kolegové,

pokud to myslíte se svou znaleckou praxí vážně a patříte také mezi ty odborníky, kteří chtějí využívat své těžce nabyté zkušenosti ze soudní expertizy, pak nám dovolte Vám dát na zvážení situaci, která by Vás mohla přesvědčit k nezbytnosti našeho profesního sdružování, a to zejména v této hektické době plné nejistoty z budoucího vymezení znalecké činnosti, které bohužel i přes naše aktivity a angažovanost ve věci přetrvává.

Pro Vaši informaci z nedávného jednání s někdejší ministryní spravedlnosti Mgr.Benešovou vyplynul mimo jiné i jeden z možných záměrů MS ČR na podstatné zeštíhlení znaleckého stavu formou jmenování pouhé části stávajících znaleckých subjektů za tzv.“státní znalce“, kteří by fakticky byli omezeni ve všech svých ostatních příjmových aktivitách a pracovali výhradně pro orgány veřejné moci. Jelikož doposud nebyla tato varianta rozptýlena a stát nadále znalce v jím zadávaných zakázkách nedostatečně honoruje dle již 12 let(!!) staré úhradové vyhlášky, těžko lze věřit nějakým pronikavým a operativním zlepšením, a to i přesto, že justice ani další složky státní správy se neobejdou bez nezávislé a odborné forenzní expertizy.

Jelikož si naše Komora za téměř 25 let své existence zachovala svou tvář i program posilující vážnost a odbornost znalců, hodláme v tom pokračovat i nadále a vedle zajímavého servisu členům chystáme i zcela nový model Komory v souladu s NOZ a také vytvoření centrálního seznamu znalců a expertů (tedy i bývalých znalců a odborníků, kteří o tuto funkci přišli nikoli z důvodů represí od jmenovacích orgánů za nekorektní posouzení a špatný výkon znalecké činnosti), což nabývá na aktuálnosti zvláště v situaci, kdy za posledních 5 let ubylo (převážně dobrovolně) téměř 2000 znalců a dalších znaleckých subjektů, přičemž tato degrese pokračuje. Není se co divit, jen sankce nejsou pro znalce řešením.

Protože se důvodně domníváme, že ukončením znalecké funkce nekončí odbornost a schopnosti těchto expertů, hodláme v novém formátu Komory těmto kolegům podat pomocnou ruku a fakticky pro různá přípravná, mimosoudní a předsoudní řízení garantovaně poskytovat seznam portfolia našich členů řazených profesně i regionálně tak, aby  byly dosavadní poměrně hojné požadavky zadavatelů nadále uspokojovány a žádný z našich kolegů neuváženým rozhodnutím ministerstva nepřišel o možnost aplikace svých zkušeností ve své znalecké či expertní praxi.

Pokud v nastíněném paralelním modelu naší Komory vidíte obdobně zajímavou perspektivu odklánějící se od dosavadní výhradní závislosti na seznamu www.justice.cz, pak v budoucnu jako naši členové získáte i možnost uvedení na evropském seznamu znalců a expertů v gesci svěřené EuroExpertem, jehož jsme řádnými členy a výhradními reprezentanty České republiky. Navázali bychom tak na modely části našich partnerských zemí EU, kde nemají závazný rámec znalecké činnosti daný zákonem a ústředním seznamem vedeným pověřeným státním orgánem.  Přesto využitelnost těchto seznamů pořizovaných znaleckými svazy a akademiemi expertů jsou plně použitelné a akceptované jak orgány státní správy, tak privátními subjekty.

Potěší nás Vaše náměty a zájem o členství v naší Komoře, protože není asi momentálně lepšího přirovnání než k oněm bájným Svatoplukovým prutům a jejich soudržnosti potvrzující, že každý sám nejsme v současném legislativním chaosu nic, ale jako neopomenutelný svazek již ano.

Za představenstvo KSZ ČR:

Ing. Vladimír Vácha
předseda

27. a 28. listopadu 2014 
proběhne v Praze 12. mezinárodní konference "Stavebnictví a nemovitosti: Expertíza a oceňování".
Program zde Stáhnout

Nová publikace:
Znalecká činnost v prostředí EU a dalších vybraných státech včetně Ruska

Autoři: Vladimír Vácha, Jindřich Kratěna, Sergej Zacharov
Vydal: České vysoké učení technické - Praha 2013

Publikace seznamuje čtenáře s aktuálními podmínkami výkonu fukce znalce v jednotlivých zemích EU, včetně ČR a rovněž v dalších vybraných státech tak, aby bylo možné monitorovat dílčí odlišnosti. Přehled je uveden formou citací předpisů, přímých srovnání, statistik a výkladů či přednášek autorit v oborech znalecké praxe. Ksou zde rovněž uvedeny průvodní právní předpisy či odkazy na tyto listiny.

14. února 2014
pořádala Sekce stavebnictví Praha KSZ ČR školení k Novému (nyní již účinnému) občanskému zákoníku.
Důraz kladen na praktické dopady, aplikace a na výklad. Akce proběhla v rámci Celoživotního vzdělávání znalců.
Lektor: Mgr. František Korbel, Ph.D., býv.1. náměstek MS ČR, spoluautorsky revidující NOZ.

10. února 2014
Znalce - členy KSZ ČR bude bezpochyby zajímat,
že jsou na tomto webu zřízeny možnosti navštívit diskusní fórum a stáhnout starší čísla časopisu Znalec v PDF formátu. Přístup k těmto funkcionalitám je podmíněn registrací. Fórum je již plně funkční a slouží k debatám o znaleckých problémech a ke vzájemné výměně informací mezi znalci.
Diskusní fórum zahájilo aktivní činnost prvním příspěvkem, týkajícím se novelizace OSŘ - jedním z důležitých témat je odvolání proti znalečnému v civilních řízeních! V diskusním fóru už se objevilo další téma, a to provedení tohoto webu, resp. jeho funkcionalita. Dále je na diskusním fóru pro členy komory umístěna základní informace o seznamech a katalozích znalců a info o hotovém "bianco" modulu pro weby jednotlivých sekcí. Kromě toho se na našem mladém diskusním fóru našeho mladého webu začínají konečně (pomalu, ale jistě) rozvíjet užitečné profesní debaty.

Nadcházející akce

Zasedání představenstva Komory soudních znalců
se bude konat v úterý 7. června 2016 od 11,00 hodin.

Informace o Komoře soudních znalců České republiky

Komora soudních znalců ČR je dobrovolnou organizací a sdružuje znalce ze všech znaleckých oborů, kteří byli jmenováni Ministerstvem spravedlnosti a krajskými soudy. Komora byla založena v roce 1990 jako Sdružení znalců ČR. Současný název "Komora soudních znalců ČR" byl přijat sněmem, který se konal v roce 1993. Posláním komory je prosazovat a obhajovat zájmy znalců ve vztahu ke státním orgánům a jiným organizacím a osobám, podílet se na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znalecké činnosti, formulovat a prosazovat etické a morální zásady znalecké činnosti. Dbát o průběžné vzdělávání znalců a o kvalitu znalecké činnosti.
Za dobu své existence si KSZ již získala dobré jméno a je respektována ústředními státními orgány jako zástupce znalců ČR. Velmi významná je např. účast zástupců komory při přípravě nových vyhlášek o oceňování nemovitostí. Vzhledem k tomu, že Komora soudních znalců sdružuje znalce prakticky ze všech oborů, vyvíjí svou činnnost především v rámci sekcí, rozdělených podle oborů a dále na regionálním principu. Těžiště činnosti spočívá právě v práci těchto sekcí.
Odborné otázky řeší komora především pomocí oborových rad. Obecné otázky znalecké činnosti řeší představenstvo, ve kterém jsou rovnoměrně zastoupeni představitelé jednotlivých oborů. Od února 1994 má KSZ v Praze kancelář obsazenou stálým pracovníkem, kde je zajišťována administrativa ústředí komory a vydávání interního časopisu Znalec.

Ing. Vladimír Vácha


Ing. Vladimír Vácha,
předseda Komory soudních znalců ČR


Informace představenstva Komory soudních znalců ČR kolegům, kteří jsou jmenováni znalci dle zák. č. 36/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů a NEJSOU doposud členy komory

Vážení kolegové,
Komora soudních znalců ČR působí v České republice již od roku 1990, tehdy ještě jako Sdružení znalců České republiky. Po oficiální registraci na MV ČR se KSZ ČR ve velmi krátké době stala nejpočetnější a co do odborné struktury i profesně nejčlenitější skupinou sdružující znalce všech oborů s cílem nejen hájit zájmy znalců, ale rovněž posilovat jejich odbornou úroveň a kvalifikaci a účinně ovlivňovat související legislativu týkající se znalecké činnosti. Právě poslední z bodů považujeme nyní za zcela zásadní, neboť soudní znalectví bohužel nepatří v posledních letech svou úrovní odměňování ani profesním ohodnocením mezi státem preferované oblasti.
Komora je od roku 2007 řádným členem EuroExpertu, který vznikl v roce 1998 z iniciativy znaleckých organizací Velké Británie, Francie a Německa. Jeho členem se může stát pouze jedna nejvýznamnější znalecká organizace z každé země EU. Od roku 2008 má naše Komora svého zástupce v Radě EuroExpertu a podílíme se aktivně na tvorbě  a prosazení tzv. znalecké EuroNormy. Od roku 1991 vydáváme (zpravidla 4x ročně) časopis ZNALEC, který je členům bezplatně rozesílán jako informační zpravodaj novinek týkajících se zejména znalecké činnosti.
Ve spolupráci se školícími a vzdělávacími agenturami se pořádají v jednotlivých sekcích školení a semináře, přičemž členové KSZ ČR mají vstup zdarma, případně na tyto akce mají nezanedbatelné slevy.
Komora působí i jako poradní a připomínkovací partner při jednáních nejvyšších státních orgánů a její členové též hojně pracují v poradních orgánech předsedů krajských soudů.
V poslední době byla výrazně posílena spolupráce s našimi partnerskými tlumočníky organizovanými v Komoře soudních tlumočníků ČR. Spolu s nimi jsme pořádali daňové semináře specializované zejména na spektrum naší činnosti a v souvislosti s členstvím v EU nepodceňujeme ani rozvíjející se širší spolupráci s KST ČR na bázi stále četnějších odborných překladů znaleckých posudků a simultánního tlumočení.
Od roku 2003 v Praze spolupořádáme každoročně mezinárodní znaleckou konferenci. Rada EuroExpertu nás hned po přijetí pověřila uspořádáním symposia, které se konalo v listopadu 2007 v Praze a znovu v r. 2012.
Členem KSZ ČR se může stát každý znalec jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. Členem komory může být také znalecký ústav.
Pokud Vás tato informace zaujala, pak Vás rádi uvítáme mezi námi jako své členy. Podrobnosti spojené s přihláškou ke členství projednává sekretariát KSZ ČR v Praze 9, Prosecká 74 - paní Seidlová - tel. 283882159, 774550965,  ksz@volny.cz. Informace neleznete rovněž zde.

Představenstvo KSZ CR

Komora soudních znalců ČR je organizována po tzv. sekcích, a to na oborovém principu.
Například:

Sekce BOZP a PO je sekcí znalců věnujících se BOZP a PO, která vznikla původně jako sekce „Stavebnictví – bezpečnost práce“ zásluhou aktivity prvního předsedy Jana Sussmanna, a to v roce 2009, kdy se skupina členů komory sdružila do této sekce. Postupem doby se k sekci začali hlásit i znalci z oboru bezpečnosti práce s návrhy na rozšíření záběru sekce ze stavebnictví na celou bezpečnost práce bez rozdělení na specializace.... Více zde.

Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika. Vznik této sekce je reakcí nejen na dynamický růst potřeby odborníků dané oblasti jak v civilních, tak trestních kauzách, ale i zvýšená poptávka po příslušných znalcích při transakcích, kdy je povinnost znaleckého posouzení předepsána například obchodním zákoníkem. Potřeba přítomnosti znalců v oborech Elektronika, Elektrotechnika, Kybernetika (podle stávající kategorizace) se objevuje i při zpracování různých výběrových řízení, protože se ukazuje, že spoluprací se znalcem lze výrazně přispět k objektivizaci dosavadních, mnohdy chaotických a amatérsky vedených, postupů v záležitostech, v nichž se rozhoduje o velkých objemech finančních prostředků. Je všeobecně známo, že objem „penězotoků“ v oblasti IT roste a je již v současné době srovnatelný s objemem prostředků, které „protečou“ naším stavebnictvím. To vše za nedostatečné spolupráce s objektivizujícími odborníky (údajně pro jejich nedostatek).... Více zde.

Stavebnictví Praha. Tato sekce vznikla v roce 1990 jako součást „Sdružení znalců ČR“. Na sněmu bylo dne 25.9.1993 rozhodnuto o změně názvu na „Komora soudních znalců ČR“. Ve funkci předsedy sekce se postupně vystřídali Ing. Jiří Matyáš, CSc., Ing. Miroslav Stibůrek, Ing. Jan Bedrníček. Od roku 2006 je předsedou sekce Ing. Jindřich Kratěna, CSc. Místopředsedou sekce je Ing. Jan Bedrníček. V představenstvu Komory sekci reprezentují předseda sekce a člen výboru sekce Ing. Jiří Chládek, CSc.
Členy sekce jsou převážně znalci v oboru stavebnictví a zejména v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí. Členy sekce jsou však i znalci z dalších oborů a rovněž znalci z ostatních krajů celé republiky.
Až do roku 2009 se počet členů sekce blížil 300, jeden rok byl dokonce více než 300. V důsledku ekonomické krize a neustálého zvyšování cen bylo nutné zvýšit roční členské příspěvky stanovené při vzniku sekce z 900 Kč na 1 800 Kč. Počet členů sekce pak klesal a v roce 2013 měla sekce méně než 200 členů. Důvody je třeba hledat i v celkovém snižování počtu znalců v celé republice. Mnozí znalci totiž ztratili zájem vykonávat znaleckou činnost pro orgány veřejné moci nejen kvůli mnohaletému nezájmu státu o spravedlivé odměňování práce znalců, ale také proto, že jim nebylo zapotřebí se neustále dohadovat se soudy o svůj honorář... Více zde.

Sekce Stavebnictví severní Morava působí již od roku 1990, kdy bezprostředně po společenských a politických změnách byl ustaven přípravný výbor nově vznikající organizace soudních znalců s názvem „Sdružení znalců ČR“ s působností v severomoravském kraji. Cítili jsme tehdy potřebu, aby zde byla organizace, která by zastřešovala naše zájmy a potřeby. Sdružení znalců ČR – sekce severní Morava byla ustavena na valné hromadě, která se konala 18.4.1991. V roce 1994 došlo ke změně názvu, a sice na „Komora soudních znalců ČR“.
Naši sekci vedl Ing. Jan Andrle. V roce 1994 převzal funkci předsedy Ing. Ferdinand Fešar. Od roku 1998 do roku 2008 sekci vedl Ing. Miroslav Venhuda a dnes předsedá sekci Ing. Jana Machová.
Sekce sdružuje soudní znalce, jmenované převážně v oborech ekonomika-ceny a odhady nemovitostí a ekonomika-stavebnictví, s působností v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Počet členů sekce se pohybuje okolo 200 členů.... Více zde.

Sekce Stavebnictví Jižní Čechy sdružuje v regionu jižních Čech znalce v technických a ekonomických oborech spojených s nemovitostmi. Sekce vede seznam členské základny a přijímá nové členy. Organizační struktura sekce sestává z výboru a revizní komise. Sekce každoročně pořádá valnou hromadu, organizuje celoživotní vzdělávání a zastupuje v souladu se Stanovami zájmy členů vůči hlavnímu spolku. Zástupci sekce se podílí na činnosti hlavního spolku, připomínkují nové zákony a vyhlášky, všeobecně zastupují zájmy členů ve vztahu k orgánům státu a samospráv... Více zde

Sekce Stavebnictví Střední Čechy působí od samého počátku vzniku Komory soudních znalců ČR,  a to již od roku 1990, tehdy ještě pod křídly Sdružení znalců České republiky.
Sekci od svého vzniku zaregistroval a vedl stav. Jiří Doležal, který sekci zastupoval v představenstvu a oborové radě stavebnictví, které též předsedal. Od roku 2005 doposud tento post zastává současný předseda představenstva KSZ ČR Ing.Vladimír Vácha, jeho místopředsedou sekce a kolegou v představenstvu KSZ ČR je Ing.Ivan Brož, CSc.,MBA.
Počet členů sekce v průběhu let početně kolísá mezi 200 až 260 členy a o členství je zájem, a to i z řad členů v přidružených oborech, neboť ... Více zde

Vítaná pomůcka pro znalce v oboru oceňování nemovitostí - MoniT. Umožňuje vyhledat srovnatelné nemovitosti, včetně fotografie, detailního popisu a historie nabídkové ceny.

Komora soudních znalců ČR je členem EuroExpert. 
Bližší informace o vztahu mezi Komorou soudních znalců České republiky a institucí Euroexpert naleznete v příslušných rubrikách webu.

EuroExpert

Komora soudních znalců ČR je členem organizace evropské znalecké instituce EuroExpert. Jednotlivé evropské země zastupuje vždy jediná národní komora. Kromě České republiky jsou členy Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Ruská federace, Španělsko, Velká Británie a Švýcarsko. 

  

Ing. Jindřich Kratěna, CSc.,
člen Rady EuroExpertu a
místopředseda
Komory soudních znalců ČR.


Vyhledání znalce státu Evropy - člena evropské znalecké profesní komory, organizované v instituci EuroExpert:

Chorvatsko

Německo

Rakousko

Velká Británie

Švýcarsko

Pro vyhledání znalců ostatních evropských států klikněte sem


EuroExpert vydává bulletin EuroExpert, který vychází pravidelně a informuje v angličtině o novinkách.

Aktuální číslo
je číslo 10/2015 Stáhnout

Číslo 09/2014 Stáhnout

Číslo 08/2014 Stáhnout 

Číslo 07/2013 Stáhnout

Číslo 06/2012 Stáhnout